» » گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان وکشور در بهمن ماه 1397 توسط معاونت آمار واطلاعات سازمان تهیه گردید

 


 

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان  گلستان و کشوربهمن‌‌ماه 1397

http://Simabar.Golestanmporg.ir

 دریافت فایل pdf کل گزارش

مقدمه :

متوسط قیمت، میانگین قیمت منابع اطلاع‌های مختلف یک قلم می‌باشد که این منابع اطلاع دارای مشخصات یکسانی بوده و حتی المقدور همگن می‌باشند. به همین دلیل متوسط قیمت برای تعداد محدودی از اقلام (بیشتر کالاهای خوراکی) که این شرایط را داشته باشند، محاسبه می‌گردد. در این گزارش، متوسط قیمت 24 قلم کالای منتخب خانوارهای شهری در دو سال اخیر نشان داده شده است.

جدول 1- متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور  فروردین 1396 لغایت بهمن 1397

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 1- روند متوسط قیمت برنج ایرانی درجه یک از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 2- روند متوسط قیمت برنج خارجی درجه یک فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 3- روند متوسط قیمت گوشت گوسفند از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 4- روند متوسط قیمت گوشت گاو یا گوساله از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 5- روند متوسط قیمت مرغ ماشینی از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 6- روند متوسط قیمت شیر پاستوریزه از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 7- روند متوسط قیمت ماست پاستوریزه از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 8- روند متوسط قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 9- روند متوسط قیمت تخم مرغ ماشینی از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 10- روند متوسط قیمت کره پاستوریزه (کره حیوانی) از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 11- روند متوسط قیمت روغن مایع از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 12- روند متوسط قیمت موز از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 13- روند متوسط قیمت سیب زرد درختی از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 14- روند متوسط قیمت پرتقال محصول داخل از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 15- روند متوسط قیمت خیار از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 16- روند متوسط قیمت گوجه فرنگی از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 17- روند متوسط قیمت سیب زمینی از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 18- روند متوسط قیمت پیاز از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 19- روند متوسط قیمت لوبیا چیتی از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 20- روند متوسط قیمت عدس از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 21- روند متوسط قیمت قند از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 22- روند متوسط قیمت شکر از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 23- روند متوسط قیمت رب گوجه فرنگی از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

نمودار 24- روند متوسط قیمت چای خارجی بسته‌ای از فروردین 1396 لغایت بهمن 1397  استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

درصد تغییر نسبت به ماه قبل :

بر اساس نتایج به دست آمده در بهمن‌‌ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته در استان گلستان، مربوط به اقلام«پرتقال محصول داخل» با 43/2 درصد، «پیاز» با 30/6 درصد ، «خیار» با 29/2 درصد و  «گوجه فرنگی» با 24/5 درصد بوده است.

در این ماه «تخم مرغ ماشيني» 8/9 درصد، « عدس » 3/6 درصد، « موز » 2/2 درصد،  «لوبیا چیتی» 2/1 درصد، «برنج خارجي درجه يك» 1/9 درصد و «رب گوجه فرنگی» 1/2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

نمودار 25- درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در بهمن‌ماه سال 1397 نسبت به ماه قبل - استان گلستان

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

جدول 2- درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در بهمن‌ماه سال 1397 نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل- استان گلستان و کشور

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل :

بیشترین افزایش قیمت نسبت این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (بهمن ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با 242/8 درصد افزایش و پس از آن «گوجه فرنگی» با 145/0 درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با 135/2 درصد افزایش می‌باشد.

موز، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی، خیار و سیب زمینی افزایشی بین 80 تا 100 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته و تخم مرغ ماشینی، لوبیا چیتی، برنج ایرانی و خارجی درجه یک افزایشی کمتر از 30 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته‌اند.

نمودار 26- درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در بهمن‌ماه سال 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل (بهمن‌ماه 1396)- استان گلستان

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان گلستان و کشور بهمن‌‌ماه 1397

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 505
بازدید دیروز: 478
بازدید ماه:505
بازدید سال:505
بازدید کل:6613129

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس