» » دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

توسط : dehnavi  |  بازدیدها : 642  | 
20 بهمن 1395
  | 
  | 
نظرات : 0  | 
  • Like
  • 1

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در مدیریت نمودن از این ظرفیتها درتوسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه وبودجه استان گلستان ،دکتر نعمتی با ذکر این مطلب در جلسه با همکاران سازمان برنامه وبودجه استان گلستان افزود :همکاران این سازمان از توان کارشناسی بالایی برخوردارند ودر جلساتی که با هریک از معاونتها و مدیریتهای سازمان داشتیم نشان از علاقه مندی هریک مدیران ،معاونین وکارشناسان سازمان به سازمان و پیگیری جدی در خصوص اهداف سازمانی و رسالت وماموریتی که به عهده آن گذاشته شده است .می باشد.دکتر نعمتی با تشکر از جناب آقای پیش قدم وهمکاران سازمان گفت :سازمان برنامه و بودجه استان گلستان باید به خودش ببالد که چنین مدیری توانمند ومتخصص دارد .وی افزود :با توجه به هماهنگی های صورت گرفته شده وتاکیدات معاونت منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور ،مقرر گردید گروهی از معاونین وکارشناسان معاونت توسعه منابع انسانی در اکیپ های جداگانه به تمامی استانها مراجعه و با نشست با  روسا ،معاونین ،مدیران  وکارشناسان هریک از سازمانهای برنامه وبودجه استانها گزارشی از اقدامات انجام شده تهیه نمایند.دکتر نعمتی گفت: خوشبختانه در نشست سه روزه که به صورت جداگانه با هریک از معاونتها و مدیریتهای سازمان صورت گرفت ،در سازمان برنامه وبودجه استان گلستان اقدامات خوبی صورت گرفته است که در قیاس با برخی از استانها نشان از توانمندی بالای کارشناسان این استان می باشد .وی افتخارات استان در سرشماری نفوس ومسکن وارزیابی عملکرد وهمچنین مسابقات آمادگی جسمانی را به فال نیک گرفت وارزو کرد همکاران سازمان برنامه وبودجه استان در تمامی مراحل سربلند وموفق باشند.

اضافه می کنم در این سفر آقایان محمد غفاری ،محمدحسین کوشافر وسرکارخانم شلویری معاونین وکارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور دکتر نعمتی را همراهی می کردند.

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

دکتر علیرضا نعمتی معاون امورنوسازی وهماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه وبودجه کشور:استان گلستان از پتانسیلها وتوانمندیهای خوبی برخوردار است و نقش سازمان برنامه وبودجه در توسعه استان غیر قابل انکار است.

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 10
بازدید دیروز: 1012
بازدید ماه:40561
بازدید سال:328069
بازدید کل:3529080

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس