» ميز خدمت الكترونيكي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان

لینک پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

سوالات متداول


تهيه و برنامه اسناد توسعه استان

شرح خدمت
تهیه و تدوین گزارش عملکرد اسناد توسعه جهت استفاده در سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی اصلی و تابعه آن
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
قانون برنامه ششم توسعه- قانون احکام دائمی
هزينه ارائه خدمت
این خدمت هزینه ای ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
چشم انداز 20ساله – قوانین برنامه های توسعه ای – سیاست های ابلاغی برنامه ششم سند ملی توسعه- سند 1404- سند آمایش
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه به معاونت برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

تاج محمد حسن قاسمی

رئیس گروه برنامه ریزی

32436146

توزيع اعتبار ، مبادله موافقت نامه و تخصيص اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي

شرح خدمت
توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان- مکانیزه کردن فرآیند مبادله موافقتنامه تخصیص-کنترل و نظارت بر اجرای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
دستورالعمل و بخشنامه های مربوط به بخشنامه و ضوابط اجرایی و قانون بودجه
هزينه ارائه خدمت
هزینه این خدمت از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور تامین میشود
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
دریافت فایل ورد از دستگاه اجرایی- فرم پیش نویس موافقتنامه
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه به معاونت برنامه ریزی و بودجه – گروههای بخشی و تلفیق
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

علیرضا نورانی

رئیس گروه تلفیق

32436144

توزيع اعتبار ، مبادله موافقت نامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي

شرح خدمت
توزیع اعتبارات هزینه ای استان- مکانیزه کردن فرایند مبادله موافقتنامه تخصیص- کنترل و نظارت بر عملکردهزینه ای دستگاههای اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
دستورالعمل و بخشنامه های مربوط به ضوابط اجرایی بودجه و خط مشی های تعیین شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
هزينه ارائه خدمت
این خدمت هزینه ای ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
دریافت فرم ورد از دستگاه اجرایی-دریافت فرم پیش نویس موافقتنامه ها
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه به معاونت برنامه ریزی و بودجه - گروههای بخشی و تلفیق
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

علیرضا نورانی

رئیس گروه تلفیق

32436144

پايش و ارزيابي يکپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي

شرح خدمت
فرایند واگذاری پروژه های دولتی از محل اعتبارات استانی به بخش غیر دولتی
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
سیاست های ابلاغی- دستورالعمل تهیه و تدوین نیپا- نظارت نظام یکپارچه پایش و ارزیابی پروژه های اقتصاد مقاومتی
هزينه ارائه خدمت
این خدمت هزینه ای ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
برنامه مصوب برشهای استانی
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه به معاونت برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

محمدرضا ناهیدی

رئیس گروه اقتصادی،سرمایه گذاری و مشارکت مردمی

32436155

ارزيابي توسعه و رصد برنامه آمايش سرزمين

شرح خدمت
به عنوان سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش در بستر امن خود شرایطی را فراهم می کند تا کلیه دستگاه های اجرایی با به اشتراک گذاشتن اطلاعات مختلف نقشه ای و توصیفی خود زمینه همکاری میان دستگاهی ، جلوگیری از دوباره کاری ها ، یکسان کردن اطلاعات و... فراهم می کند. این سامانه در گام نخست اجرایی بوده و تا کنون موفق عمل نکرده است .لیکن در استان گلستان در دو موضوع طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه روستایی سرمایه گذاری شده تا در بستر ساترا دو زیر سامانه دیده بانی طرح های عمرانی و دیده بانی توسعه روستایی راه اندازی می گردد. این دو سامانه مراحل نهایی کار فنی خود را طی می کنندو همچنینایجاد ساختاری یکپارچه برای دستیابی به اطلاعات جغرافیایی،آماری،محتوایی و چند رسانه ای (مورد نیاز برنامه ریزی توسعه در سازمان های مختلف تسهیل و هماهنگی امور مختلف تولید و جمع آوری ،دسترسی و استفاده بهینه از شاخص ها و داده ها و آمارهای مرتبط)
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
مصوبه هیات وزیران سال1393
هزينه ارائه خدمت
این خدمت هزینه ای ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
اطلاعات دستگاههای اجرایی
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه به معاونت برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

محمدرضا ناهیدی

رئیس گروه اقتصادی،سرمایه گذاری و مشارکت مردمی

32436155

(سرشماري ، آمارگيري نمونه اي)تامين آمار و اطلاعات توليدي

شرح خدمت
تامین و بهنگام سازی چارچوب های آماری از طریق اجرای سرشماری های عمومی ، بازنگری در فهرست در فهرست کارگاهها با همکاری اتحادیه صنفی حرفه ای
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
اجرای طرح های آزمایشی مربوط به سرشماری ها طبق دستورالعمل مربوطه ، اجرای آمارگیری ها، بازبینی اطلاعات جمع آوری شده و کدگذاری اطلاعات توصیفی و موضوعی ، ارائه خدمات آماری در زمینه امور اجرایی طرح های آماری ، آموزش نیروها برای اجرای طرح های آماری
هزينه ارائه خدمت
این گروه هزینه ارائه خدمت ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
این خدمت نیاز به مدارک مورد نیاز دارد و مدارک به پیوست ارسال گردیده است
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه حضوری به کارشناسان مربوطه به گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری ها
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

یوسف نورمحمدی

رئیس گروه جمع آوری آمار

32480048

ارائه اطلاعات مکاني (ارئه نقشه و اطلاعات مکاني در مقايس ها و لايه هاي مختلف )

شرح خدمت
ارائه اطلاعات مکانی و لایه های مختلف ، تهیه و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های تقسیمات کشوری با توجه به تغییرات پیش آمده در سطح بخش ، دهستان ، شهرستان و آماده سازی نقشه های مورد نیاز برای اجرای طرح های آماری
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
عرضه نقشه های تولید شده به صورت فایل، پلاکت ، ازالید به متقاضیان در مقابل واریز وجوه مربوطه که به حساب درآمد سازمان خزانه انجام خواهد شد
هزينه ارائه خدمت فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
این خدمت نیاز به مدارک مورد نیاز دارد و مدارک به پیوست ارسال گردیده است.
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه حضوری به کارشناسان مربوطه به گروه نقشه
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

عبدالغفور بخشنده

کارشناس نقشه

32436158-303

تهيه حساب هاي منطقه اي

شرح خدمت
مدیریت بر فرایند محاسبه تولید ناخالص داخلی استان، مدیریت فرایند تهیه و تدوین اجزاء حساب پرداختی به عوامل تولید و محاسبه درآمد ناخالص استان ، تهیه برآورد حساب های منطقه ای ، اجرای طرح هایمختلف آماری و نظارت فنی حساب های منطقه ای ، تهیه گزارشات ادواری ، پیشرفت کار و برنامه زمانی
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
جمع آوری نیازهای آماری واحد برنامه ریزی استان، طبقه بندی آنها ، تعیین اقلام آماری که تهیه آنها به اجرای طرح های خاص منطقه نیاز دارد، تهیه مدل آماری مناسب برای برآوردن بخشی از اطلاعات مورد نیاز حساب منطقه ای که از اجرای طرح های آماری و یا آمارهای ثبتی حاصل نمی شود، محاسبه تولید ناخالص داخلی، تهیه اجزاء حساب پرداختی به عوامل تولید و محاسبه درآمد ناخالص استان
هزينه ارائه خدمت
این گروه هزینه ارائه خدمت ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
این خدمت نیاز به مدارک مورد نیاز دارد و مدارک به پیوست ارسال گردیده است
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه حضوری به کارشناسان مربوطه به گروه حسابهای منطقه ای
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

محمدرضا حنفی

رئیس گروه حساب های منطقه ای

32436158-300

(سالنامه آماري)تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي

شرح خدمت
سالنامه (تهیه و تدوین سالنامه آماری استان)
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
تهیه و تدوین سالنامه آماری ، آمار نامه استان و دیگر نشریات ادواری مورد نیاز ، تجزیه و تحلیل بررسی روش های استخراج و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود کیفیت کار، تهیه و تنظیم نرم افزارهای لازم بر استخراج طرح های آماری استانی
هزينه ارائه خدمت
این گروه هزینه ارائه خدمت ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
این خدمت نیاز به مدارک مورد نیاز دارد و مدارک به پیوست ارسال گردیده است
رويه ارائه شکايت و پيگيري
مراجعه حضوری به کارشناسان مربوطه به گروه استخراج
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

محسن کمانگری

کارشناس سیمابر

32436143

تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانکاران

شرح خدمت
تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاران در پایه های 3 و 4 و 5 تشخیص صلاحیت وصدور گواهینامه مشاوران در پایه 3 ارسال و ابلاغ دستورالعمل ها وآیین نامه های مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به دستگاههای اجرایی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران براساس دستورالعمل های مربوطه و انجام امور مربوط به محرومیت آنها اعلام نظر و پاسخگویی به مکاتبات دستگاه های اجرایی درخصوص امور مربوط به پیمانکاران و مشاوران استان
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
1-آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب سال 1381 و اصلاحات بعدی آن 2-آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوب سال 1383 و اصلاحات بعدی آن 3- قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه های اجرایی آن 4- آیین نامه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران مصوب سال1392 5- آیین نامه رسیدگی به تخلفات مشاوران مصوب سال1391
هزينه ارائه خدمت
تخصص پایه 1مشاوران5000000 - تخصص پایه 2 مشاوران 3750000- تخصص پایه 3 مشاوران 2500000 رشته پایه 1 پیمانکاران8750000 - رشته پایه 2 پیمانکاران7500000 - رشته پایه 3 پیمانکاران5000000 - رشته پایه 4 پیمانکاران 3750000- رشته پایه 5 پیمانکاران2500000
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
فرمهای مشخصات فردی - مستندات سوابق کاری در زمینه رشته درخواستی - پرینت بیمه از سایت تامین اجتماعی - فیش واریزی به ازای هر رشته به حساب خزانه دولت - اساسنامه شرکت و اظهارنامه مالیاتی
رويه ارائه شکايت و پيگيري
شکایت کتبی خطاب به رئیس سازمان و پیگیری از دفتر ایشان
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري مسئول اصلی ارائه خدمت

آذین غرقابی

کارشناس امور مشاوران و پیمانکاران

32436158-291

ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان

شرح خدمت
شرح خدمت: به منظور سنجش ميزان موفقيت واحدهاي اجرايي استان در راستاي تحقق اهداف و وظايف محوله و نيز تكاليف تعيين شده در مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری هر ساله عملكرد دستگاه هاي اجرايي مشمول از بعد عملکرد عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می گیرد
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
ماده 81- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه‌هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره‌وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارش‌هاي نوبه‌اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند. ماده 82- سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخص‌هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراء احكام اين قانون را براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تهيه و به رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد
هزينه ارائه خدمت
ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
ارائه مستندات مربوط به هریک از شاخص ها براساس توضیحات مندرج در بخش مستندات مورد نیاز در شیوه نامه ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد – تکمیل و ارائه فرم عملکرد شاخص ها و ضمایم آن- تحلیل نتایج عملکرد سالانه و ارائه راهکارهای اجرایی- نرم افزاری نمودن ارائه عملکرد سالانه
رويه ارائه شکايت و پيگيري
پس از ثبت مستندات در سامانه مدیریت عملکرد (تسما) توسط دستگاه های اجرایی و بررسی مستندات توسط ارزیابان، گزینه ثبت اعتراضات در سامانه مدیریت عملکرد (تسما) فعال گردیده و دستگاه ها می توانند نسبت به ثبت اعتراضات و پیگیری آن در سامانه مدیریت عملکرد (تسما) اقدام نمایند.
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

شیما اصطبار

کارشناس ارزیابی عملکرد

32436151

نظارت بر فرايند جذب و بکارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان

شرح خدمت
نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان دو بخش دارد: 1- نظارت به صورت حضوری بر فرایند آزمون های کتبی استخدامی و مصاحبه های تخصصی 2- نظارت از طریق سامانه کارمند ایران
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
شرح وظایف مصوب 2- بخشنامه شماره 1538390 مورخ 7/9/96 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه بکارگیری نیروی انسانی جدید 3- بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 19/7/93 با موضوع دستورالعمل جدید نحوه برگزاری آزمون های عمومی و تخصصی برای استخدام
هزينه ارائه خدمت
ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
اسکن مدارک (شامل کارت ملی، مدرک تحصیلی، برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل، تأییدیه گزینش، نامه تأمین اعتبار، فیش واریزی حق ثبت نام و سایر مدارک مورد نیاز درج شده در آگهی استخدامی منتشره) در قالب یک فایل pdf
رويه ارائه شکايت و پيگيري
از طریق سامد از طریق مراجعه حضوری از طریق درخواست کتبی
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

رقیه باباکردی

رئیس گروه استخدام

32480037

اعتبارسنجي موسسات آموزشي(بخش خصوصي)

شرح خدمت
بررسی واعطای مجوز به شرکت یا موسسه دولتی و غیردولتی به منظور اجرای دوره آموزشی ویژه کارکنان دولت
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی آموزش کارکنان دولت به شماره 1558505 مورخ 18/9/ 1396و دستورالعمل نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات موسسات و مراکز آموزشی تعیین صلاحیت شده به شماره 4239/1 مورخ 13/8/1392
هزينه ارائه خدمت
ندارد
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت مدارک و مستندات مورد نياز
تکمیل کاربرگ های اعتبار سنجی و فرم های شماره 1 تا 15
رويه ارائه شکايت و پيگيري
شکایت کتبی خطاب به مدیر دفتر و رئیس سازمان و پیگیری از ایشان
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

فاطمه سادات حسینی آستارایی

کارشناس اسناد و مدارک

32436158-246

احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزش کارمندان دولت

شرح خدمت
تهیه وتدوین برنامه اجرایی انواع دوره آموزشی برای کارکنان ومدیران شامل: (عمومی–اختصاصی دستگاهی-مشترک شغلی- وتربیت مدیران)
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
- بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/90 - اصلاحیه های نظام آموزش کارمندان به شماره 18819/92/200مورخ 14/11/92- بخشنامه شماره 145099مورخ 20/11/93(درحوزه فناوری اطلاعات)- بخشنامه شماره 83078 مورخ 14/5/94 و بخشنامه شماره 394754مورخ 9/12/94 به نظام مذکور افزوده یا اصلاح شده است.
هزينه ارائه خدمت
میزان شهریه (ریال بر نفر ساعت)توجیهی بدو خدمت40000، شغلی (مشاغل عمومی)60000، عمومی (توانمندیهای عمومی، فناور ی اطلاعات و فرهنگی اجتماعی)60000، مدیران 60000
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت مدارک و مستندات مورد نياز
معرفی نامه از دستگاه های اجرایی و ثبت نام توسط رابط آموزش در سامانه ایده
رويه ارائه شکايت و پيگيري
شکایت کتبی خطاب به مدیر دفتر و رئیس سازمان و پیگیری از ایشان
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري مسئول اصلی ارائه خدمت

علی حاتمی

رئیس گروه پژوهش

32436158-271

برنامه ريزي و برگذاري دوره هاي آموزشي کارمندان دولت

شرح خدمت
content is here
شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
content is here
هزينه ارائه خدمت
content is here
فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
نیاز به فرم ندارد
مدارک و مستندات مورد نياز
content is here
رويه ارائه شکايت و پيگيري
content is here
لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
خدمت به شهروند ارئه نمیشود و نیاز به کد رهگیری ندارد
مسئول اصلی ارائه خدمت

فاطمه سادات حسینی

کارشناس آموزش

32436158-270

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 87
بازدید دیروز: 780
بازدید ماه:21377
بازدید سال:840824
بازدید کل:4912414

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس