» » گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

 گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

استان گلستان و کشور - سال 1395

https://Simabar.Golestanmporg.ir

 دریافت فایل pdf کل گزارش

طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي كشور از سال 1351 به عنوان يكي از برنامه هاي جاري مركز آمار ايران و به منظور شناخت ساختار صنعتي كشور و اتخاذ سياست‌هاي توسعه صنعتی مناسب همه ساله بجز سال‌هاي1356  و  1357 اجرا  شده است. جامعه آماري اين طرح شامل تمامي كارگاه‌هاي صنعتی واقع در نقاط شهري و روستايي كشور است كه از سال 1394 و طی3 مرحله، فهرست کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر بهنگام‌سازی گردیده است. روش آمارگیری این طرح برای کارگاه‌های صنعتی 49-10 نفر کارکن بصورت نمونه‌گیری و برای کارگاه‌های 50 نفر کارکن و بيش‌تر، بصورت تمام شماری می‌باشد.

این نکته قابل توجه می‌باشد که فرآیند بهنگام‌سازی از طریق سرشماری کارگاهی در سال 1381 سبب شد تا فهرست کارگاه‌های صنعتی برایاجرای طرح کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر تا سال 1393 مورد استفاده قرار گیرد اما در سال 1394 به دلیل عدم پوشش تمامی کارگاه‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی (وزات صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، اطلاعات آنها در طی 3 مرحله (طرح تطبیق فهرست کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار ایران و وزارت صنعت 1394، طرح بهنگام‌سازی اطلاعات پایه‌ای کارگاه‌های صنعتی در سال‌های 1395 و 1396) تکمیل و صحت‌سنجی گردید. در نتیجه، تعدادکارگاه‌ها از 13119 به 33462 کارگاه افزایش یافت و بر این اساس، آمار کارگاه‌های صنعتی در سال 1394 نسبت به آمار منتشره تفاوت داشته و این اطلاعات قابلیت مقایسه با سال‌های 1393 و ما قبل را ندارد.

در این گزارش، خلاصه‌ای از نتایج این طرح (منتشره توسط مرکز آمار ایران) برای شاخص‌های ذیل ارائه گردیده است.

الف- تعداد کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

ب- تعداد کل شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

ج- ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

د- ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

ه- ارزش جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

الف- تعداد کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

در سال 1395 تعداد 31307  کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر در سطح کشور فعال بوده که استان گلستان با 455 کارگاه فعال و سهم 1/45 درصدی از کارگاه‌های صنعتی کل کشور، رتبه 18 را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. (نمودار 1)

تعداد کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر در سال 1394 در کل كشور  33465 واحد و در استان گلستان 486 واحد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی در سال 1395 نسبت به 1394 در تمامی استان‌های کشور بجز استان‌های یزد و قم، کاهشی بوده است.

نمودار 1- تعداد کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

ب- تعداد کل شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

در سال 1395 از تعداد 1788654 نفر شاغل در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر کل کشور، 16159 نفر شاغل در استان گلستان مشغول به فعالیت بوده‌اند که از این حیث استان گلستان با سهم 0/9 درصدی از کل کشور، رتبه 22 را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد. (نمودار 2)

این در حالی است که تعداد كاركنان شاغل در کارگاه‌های صنعتی صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر کل کشور و استان گلستان در سال 1394، به ترتیب 1793363 و 18242 نفر بوده است. مقایسه تعداد کارکنان شاغل در سال 1395 نسبت به سال 1394 نشان می‌دهد که در کل کشور ، 4709 نفر (0/26 درصد) و در استان گلستان 2083 نفر (11/42 درصد) کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه 28 در بین استان‌های کشور قرار دارد. مقایسه درصد تغییرات تعداد شاغلان در استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394 در 20 استان کاهشی و در 11 استان افزایشی بوده است. (نمودار 3)

متوسط تعداد شاغلان در یک کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر در کل کشور در سال 1395، 57/1 نفر و در استان گلستان 35/5 نفر بوده است که از این حیث استان گلستان در جایگاه 27 در بین استان‌های کشور قرار گرفته است. (نمودار4)

نمودار 2- مقایسه تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

نمودار 3- درصد تغییرات تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

نمودار 4- مقایسه متوسط تعداد کارکن در یک کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

ج- ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

ارزش افزوده محقق شده توسط کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر در سال 1395 در کل کشور برابر 1754395 میلیارد ریال و در استان گلستان 9927 میلیارد ریال بوده است که استان گلستان با سهم 0/57 درصدی از کل کشور، در جایگاه 21 در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 5)

بر اساس نتایج این طرح در سال 1394، ارزش افزوده محقق شده توسط کارگاه‌های صنعتی در کل کشور 1414910 میلیارد ریال و در استان گلستان 10219 میلیارد ریال بوده است. بررسی ارزش افزوده سال‌های 1395 و 1394 استان و کشور نشان می‌دهد، ارزش افزوده محقق شده توسط کارگاه‌های صنعتی در سال 1395 نسبت به سال 1394 در کشور 339485 میلیارد ریال (24 درصد) افزایش و در استان گلستان 292 میلیارد ریال (2/9 درصد) کاهش داشته است که از این حیث استان گلستان جایگاه 29 را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد. مقایسه ارزش افزوده محقق شده توسط کارگاه‌های صنعتی استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394، نشان می‌دهد در 27 استان این شاخص افزایش و در 4 استان کاهش داشته است. (نمودار 6)

نمودار 5- ارزش افزوده محقق شده توسط کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

نمودار 6- درصد تغییرات ارزش افزوده محقق شده توسط کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

د- ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

ارزش سرمایه‌گذاری عبارت‌ است از تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمایه‌ای (ارزش خريد يا تحصيل و هزينه تعميرات اساسيمنهاي ارزش فروش يا انتقال اموال سرمایه‌ای) طي دوره آماری.

 ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر در سال 1395 در کل کشور برابر 234891 میلیارد ریال و در استان گلستان 1179 میلیارد ریال بوده است که استان گلستان با سهم 0/5 درصدی از کل کشور در جایگاه 24 در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 7)

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر در سال 1394، ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی در کل کشور 184895 میلیارد ریال و در استان گلستان 967 میلیارد ریال بوده است. بررسی ارزش سرمایه‌گذاری در سال‌های 1395 و 1394 استان و کشور نشان می‌دهد، ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی در سال 1395 نسبت به سال 1394 در کل کشور 49996 میلیارد ریال (27 درصد) و در استان گلستان 212 میلیارد ریال (21/9 درصد) افزایش داشته است که گلستان در جایگاه 10 در بین استان‌های کشور قرار دارد.

نمودار 7- ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

تغییرات ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394، نشان می‌دهد این شاخص در 17 استان افزایش و در 14 استان کاهش داشته است. (استان‌های هرمزگان، فارس و اصفهان با افزایش بیش از 100 درصد تغییرات در ارزش سرمایه‌گذاری سال 1395 نسبت به سال 1394 ، جایگاه اول تا سوم را داشته‌اند.) (نمودار 8)

نمودار 8- درصد تغییرات ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور (بجز هرمزگان، فارس و اصفهان) در سال 1395 نسبت به سال 1394

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

 ه- ارزش جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر

جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران عبارت است از مزد و حقوق و ساير پرداختی‌ها (پول، كالا و ...) به مزد و حقوق‌بگيران.

منظور از مزد و حقوق، مجموع پرداختی‌های كارگاه به صورت پول و يا كالا تحت عنوان مزد و حقوق به مزد و حقوق‌بگيران است.

ساير پرداختي‌ها (پول، كالا و...) شامل پاداش، اضافه كار، هزينه خوراك و پوشاك، هزینه اياب و ذهاب، حق اولاد، حق عائله‌مندی، بدي آب و هوا، سهم كارفرما از بیمه‌های اجتماعي، خواربار، بليط اتوبوس و ... است.

ارزش جبران خدمات به مزد و حقوق‌بگيران کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر در سال 1395 در کل کشور برابر 500439 میلیارد ریال و در استان گلستان 2992 میلیارد ریال بوده است که استان گلستان با سهم 0/6 درصدی از کل کشور، در جایگاه 23 در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 9)

نمودار 9- ارزش جبران خدمات به مزد و حقوق‌بگيران در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر در سال 1394، ارزش جبران خدمات به مزد و حقوق‌بگيران کارگاه‌های صنعتی در کل کشور 419886 میلیارد ریال و در استان گلستان 2921 میلیارد ریال بوده است. بررسی ارزش جبران خدمات در سال‌های 1395 و 1394 استان و کشور نشان می‌دهد، ارزش جبران خدمات کارگاه‌های صنعتی در سال 1395 نسبت به سال 1394 درکشور 80553 میلیارد ریال (19/18 درصد) و در استان گلستان 71 میلیارد ریال (2/4 درصد) افزایش داشته است که از این حیث استان گلستان در جایگاه 27 در بین استان‌های کشور قرار دارد. مقایسه ارزش جبران خدمات استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394، نشان می‌دهد این شاخص در 28 استان افزایش و در 3 استان کاهش داشته است. (نمودار 10)

نمودار 10- درصد تغییرات ارزش جبران خدمات به مزد و حقوق‌بگيران در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

متوسط جبران خدمات یک حقوق‌بگیر درکل کشور در سال 1395، 282/6 میلیون ریال و در استان گلستان 188/8 میلیون ریال بوده است که از این حیث استان گلستان در جایگاه 26 در بین استان‌های کشور قرار گرفته است. (نمودار11)

متوسط جبران خدمات یک حقوق‌بگیر در سال 1395 نسبت به 1394 در کشور 19/5 درصد (46/1 میلیون ریال) و در استان گلستان 16 درصد (26 میلیون ریال) افزایش داشته است که از این حیث استان گلستان در جایگاه 23 در بین استان‌های کشور قرار دارد. مقایسه متوسط ارزش جبران خدمات یک حقوق‌بگیر در استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394، نشان می‌دهد این شاخص در 29 استان افزایشی و در 2 استان کاهشی بوده است. (نمودار 12)

نمودار 11- مقایسه متوسط ارزش جبران خدمات یک حقوق‌بگیر شاغل در کارگاه‌های صنعتی  10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

نمودار 12- درصد تغییرات متوسط ارزش جبران خدمات یک حقوق‌بگیر شاغل در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان‌های کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

جدول 1- خلاصه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و  بيش‌تر استان و کشور  سال 1395

گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيش‌تر استان گلستان و کشور - سال 1395

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1686
بازدید دیروز: 3819
بازدید ماه:27240
بازدید سال:988053
بازدید کل:11208634

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  09 مهر 1401

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس