» » خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

 

مقدمه :

طرح آمارگیري نیروي کار، بر اساس نیاز برنامه‌ریزان و با هدف محاسبه شاخص‌هاي فصلی و سالانه نیروي کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادي، نرخ بیکاري و تغییرات آنها طراحی شده است. این طرح منطبق بر آخرین توصیه‌هاي سازمان بین‌المللی کار بوده و براي مقایسه بین‌المللی شاخص‌هاي نیروي کار، امکان بهتري را فراهم می‌کند.

دریافت فایل pdf کل گزارش

در این گزارش، خلاصه‌ای از نتایج این طرح (منتشره توسط مرکز آمار ایران) برای شاخص‌های ذیل ارائه گردیده است :

الف- نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت)

ب- نرخ بیکاري

ج- سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی

د- سهم شاغلان بخش‌‌های عمده اقتصادی (خدمات، کشاورزی و صنعت)

خلاصه یافته‌ها :

  1. نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان گلستان 38/8 درصد و در کل کشور 40/6 درصد می‌باشد. استان گلستان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادي در جایگاه 22 ام کشور قرار دارد.
  2. نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان گلستان 11/0 درصد و در کل کشور 10/8 درصد می‌باشد. استان گلستان از نظر شاخص نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در جایگاه 20 ام کشور قرار دارد و این بدان معنی است که 19 استان نرخ بیکاری کمتری نسبت به استان گلستان دارند.
  3. نرخ بيكاری جمعيت 15-29 ساله نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این گروه سنی در استان گلستان برابر 22/5 درصد و در کل کشور برابر 23/7 درصد می‌باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه 13 قرار دارد.
  4. سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان نشان می‌دهد که 16/4 درصد جمعیت شاغل استان، دارای اشتغال ناقص زمانی (کمتر از 44 ساعت در هفته کار داشته و در جستجوی افزایش ساعات کار خود می‌باشند) هستند و این درحالی است میزان این شاخص در کل کشور 10/0 درصد می‌باشد. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی در جایگاه 5 کشور قرار دارد.
  5. سهم اشتغال بخش‌هاي عمده اقتصادي استان گلستان شامل : بخش خدمات با 40/2 درصد، بخش کشاورزی با 33/4 درصد و بخش کشاورزی با 26/4 درصد که این شاخص در کل کشور برابر است با : بخش خدمات 49/6 درصد، بخش صنعت با 31/5 درصد و بخش کشاورزی 18/9 درصد. استان گلستان از نظر سهم شاغلان بخش‌ خدمات در جایگاه 26، بخش صنعت در جایگاه 22 و در بخش کشاورزی جایگاه 6 در بین استان‌های کشور قرار دارد.

الف- نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت)

جمعیت فعال اقتصادی، تمام افراد ١٠ ساله و بيش‌تر (حداقل سن تعيين شده)، که در هفته‌ تقويمى قبل از هفته آمارگيری (هفته مرجع) طبق تعريف کار، در توليد کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و يا از قابليت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بيکار)، جمعيت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند.

نرخ مشارکت اقتصادی : عبارت است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيکار) ١٠ ساله و بيش‌تر به جمعيت در سن کار، ١٠ ساله و بيش تر، ضرب در ١٠٠

بررسی نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در بهار 1398 کل کشور و استان گلستان نشان می‌دهد که در کل کشور 40/6 درصد و در استان گلستان 38/8 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

نتایج نرخ مشارکت اقتصادي در کل کشور و استان گلستان در بهار 1398 نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در استان گلستان به تفکیک جنسیت و سکونت همواره کمتر از کل کشور بوده است.

جدول 1- نرخ مشارکت اقتصادی استان گلستان و کل کشور

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

مقایسه تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي کل کشور و استان گلستان در بهار 1398 با فصل مشابه سال قبل (بهار 1397) و فصل گذشته (زمستان 1397)، به تفکیک جنسیت و سکونت در جدول 1 آورده شده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان گلستان نشان می‌دهد که این شاخص، در استان گلستان نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1397)، 1/9 درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (زمستان 1397) 2/3 درصد افزایش داشته است.

نمودار 1- مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی استان گلستان و کشور

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

در این فصل، استان گیلان با 48/1 درصد بالاترین نرخ و استان سیستان و بلوچستان با 31/3 درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت را در بین استان‌های کشور دارا هستند. استان گلستان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در جایگاه 22 در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار2)

نمودار 2- مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی استان‌های کشور در بهار 1398

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 1397) نشان می‌دهد که این تغییرات در 15 استان افزایش و در 15 استان کاهش داشته و در استان مرکزی بدون تغییر بوده است. استان گلستان از این حیث در جایگاه 25 ام قرار دارد. (نمودار 3)

نمودار 3- میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 1397)

خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در بهار 1398 نسبت به فصل قبل (زمستان 1397) نشان می‌دهد که این تغییرات در 26 استان افزایش و در 5 استان کاهش داشته که استان گلستان از این حیث در جایگاه 9 ام قرار دارد. (نمودار 4)

نمودار 4- میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در بهار 1398 نسبت به فصل گذشته (زمستان 1397)

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

ب- نرخ بیکاري :

بيکار به تمام افراد ١٠ ساله و بيشتر اطلاق می‌شود که:

1- در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگيری يا خوداشتغالى نباشند).

2- در هفته مرجع و يا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگيری يا خوداشتغالى آماده باشند).

3- در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جويای کار باشند (اقدامات مشخصى را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگيری و يا خوداشتغالى به‌عمل آورده باشند).

افرادی که به دليل آغاز به کار در آينده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلى جويای کار نبوده، ولى فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند نيز بيکار محسوب می‌شوند.

نرخ بیکاري : عبارت است از نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، ضرب در ١٠٠.

بررسی نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیش‌تر استان گلستان و کشور نشان می‌دهد که در استان گلستان 11/0 درصد و در کل کشور 10/8 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، استان گلستان دارای نرخ بیکاري (16/4 درصد) در زنان و (9/5 درصد) در مردان می‌باشد. همچنین نرخ بیکاري استان گلستان  در نقاط روستایی (9/9 درصد) و در نقاط شهري (12/0 درصد) بوده است.

 

جدول 2- نرخ بیکاری استان گلستان و کشور

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

بررسی تغییرات نرخ بیکاري استان گلستان نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1397)، 2/2 درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان 1397) 0/3 درصد کاهش داشته است. (نمودار 5)

نمودار 5- نرخ بیکاری استان‌ گلستان و کشور

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

بررسی نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1398، نشان می‌دهد استان چهارمحال و بختیاری با 16/7 درصد بالاترین نرخ و استان همدان با 6/1 درصد پایین‌ترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور دارا هستند. استان گلستان از نظر شاخص نرخ بیکاری در جایگاه 20 در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 6)

نمودار 6- مقایسه نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1398

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

میزان تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 1397) نشان می‌دهد که این تغییرات در 12 استان افزایش و در 19 استان کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه 30 ام کشور قرار دارد. (نمودار 7)

نمودار 7- میزان تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 1397)

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

میزان تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1398 نسبت به فصل قبل (زمستان 1397) نشان می‌دهد که این تغییرات در 12 استان افزایش و در 19 استان کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه 24 ام کشور قرار دارد. (نمودار 8)

نمودار 8- میزان تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1398 نسبت به فصل گذشته (زمستان 1397)

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

نرخ بيكاری جمعيت 15-29 ساله نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این گروه سنی در استان گلستان برابر 23/5 درصد و در کل کشور برابر 22/5 درصد می‌باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه 13 قرار دارد.

این شاخص از نرخ بیکاری در استان گلستان برای مردان 20/4 درصد و برای زنان 29/5 درصد بوده است. این شاخص از نرخ بیکاری در استان گلستان برای نقاط شهری 25/5 درصد و برای نقاط روستایی 19/4 درصد است.

نمودار 9- مقایسه نرخ بیکاری (جمعیت 15-29 ساله) استان‌های کشور در بهار 1398

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

ج سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانى :

افراد دارای اشتغال ناقص زمانى، شامل تمام شاغلانى است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار يا غايب موقت از محل کار بوده، به دلايل اقتصادی نظير رکود کاری، پيدا نکردن کار با ساعت کار بيش‌تر، قرار داشتن در فصل غيرکاری و ... کمتر از ٤٤٤ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافى در هفته مرجع بوده‌اند.

مجموع ساعت کار اضافى است که افراد دارای اشتغال ناقص تمايل به انجام آن دارند (تا سقف ٤٤ ساعت).

سهم اشتغال ناقص زمانی : عبارت است از نسبت جمعيت دارای اشتغال ناقص به جمعيت شاغل، ضرب در ١٠٠.

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانى استان نشان می‌دهد که 16/4 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی هستند (کمتر از 44 ساعت در هفته کار داشته و در جستجوی افزایش ساعات کار خود می‌باشند) و این درحالی است میزان این شاخص در کل کشور 10/0 درصد می‌باشد. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی، در بین استان‌های کشور در جایگاه 5 در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 10)

نمودار 10- مقایسه سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی استان‌های کشور در بهار 1398

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

د- سهم شاغلان بخش‌هاي عمده اقتصادي :

بررسی اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي استان گلستان نشان می‌دهد که بخش خدمات با 40/2 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های کشاورزی با 33/4 درصد و صنعت با 26/4 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

توزیع سهم شاغلان کشور در بخش‌های عمده اقتصادی عبارت است از : بخش خدمات 49/6 درصد، بخش صنعت با 31/5 و بخش کشاورزی 18/9 درصد. (جدول 3)

استان گلستان از نظر سهم شاغلان بخش‌ خدمات در جایگاه 26، بخش کشاورزی جایگاه 6 و در بخش صنعت در جایگاه 22 قرار دارد. (نمودارهای 11- 12 - 13)

جدول 3- سهم شاغلان بخش‌های عمده اقتصادی استان گلستان و کشور

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

نمودار 11- سهم شاغلان بخش‌ کشاورزی استان‌های کشور در بهار 1398

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

نمودار 12- سهم شاغلان بخش‌ صنعت استان‌های کشور در بهار 1398

 خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

نمودار 13- سهم شاغلان بخش‌ خدمات استان‌های کشور در بهار 1398

خلاصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان گلستان و کشور - بهار 1398

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 13637
بازدید دیروز: 2347
بازدید ماه:121300
بازدید سال:1876180
بازدید کل:13840281

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  14 آذر 1402

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس