» » جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،عابدی رئیس سازمان امروز چهارشنبه 21 مهر،در جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان،کریمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی به صورت حضوری و ویدئوکنفرانس تشکیل گردید،حضور یافت.در این جلسه عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان تصریح کرد:بررسی پروژه های رشد 8 درصدی برای سال 1400 و عملکرد شش ماهه اشتغال عملکرد دستگاه های اجرایی و ارائه آخرین وضعیت تفاهم نامه که با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سال 1399 تشکیل شد،از اهم موضوعات جلسه می باشد.عابدی رئیس سازمان در ادامه جلسه به بررسی وضعیت رشد اقتصادی استان پرداخت.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان افزود:برای تحقق رشد 8 درصدی کار بسیار بزرگ و مهمی در استان رخ داده است و با توجه به اینکه اقتصاد استان امروز در چه وضعیتی قرار دارد و در آینده،چه اتفاقات مهمی برای اقتصاد استان تعیین می گردد و این اتفاق مهم را بخشی دستگاه های اجرایی و به ویژه بانکها که نقش حمایتهای مالی دارند و بخش های غیردولتی،سرمایه گذاران و مشارکت های مردمی است رقم می خورد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان خاطرنشان کرد:با محاسباتی که در طول ماه انجام گردید،استان گلستان را به سمت و سوی مطلوبی هدایت خواهد کرد و قطعا با تحقق فعل خواستن در سال 1401 در حوزه دستگاه های اجرایی و بانکها و حامیان با تلاش اقدامات مهمی صورت خواهد گرفت.عابدی افزود:بخشنامه بودجه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به استانها ابلاغ گردیده است و در بخشنامه بودجه رشد 8 درصدی به همه دستگاه های اجرایی ملی و استانی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است و رشد 8درصدی رابا مکانیزمی که در بخشنامه بودجه به صورت کلان اشاره گردیده است،طرحها و پروژه هایی که استان را در حوزه زیرساختی که حمایتگر بخش تولید و اقتصاد و طرحها و پروژه های تولیدی،اقتصادی و اشتغال می باشدمحقق می سازد.عابدی رئیس سازمان اظهار داشت:در برنامه پیشنهادی استان، متناسب با ظرفیت بالقوه و اسناد آمایشی بتوانیم رشد 8 درصدی را محقق نماییم و مشارکت ویژه بخش غیردولتی و تمرکز بر بهره وری را مهم ترین پارامترهایی می باشد که به ما کمک می نماید به رشد 8 درصدی رسیده و بحث بهره وری و بهره گیری از ظرفیت های خالی و بالقوه ای که وجود دارد در این مسیر ،فراهم می گردد.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان بیان کرد:نگاهی که در استان وجود دارد در راستای سیاست های دولت محترم سیزدهم می باشد که بایستی تحقق پیدا نماید و بحث الزامات آمایش سرزمین در افق 1401 و ارزش افزوده ده ساله از سال 1390 تا سال 1400 مورد بررسی قرار گرفته و برای سال 1401 نیز پیش بینی گردیده است.عابدی رئیس سازمان ادامه داد:این پیش بینی ارزش افزوده شاخص های کلان اقتصادی را به تفکیک بخش ها در سال 1400 با همکاری دستگاه های اجرایی و الزامات و پیش نیازهای قانونی و حمایتهای ملی در حوزه دستگاه ملی بابت تحقق رشد 8درصدی اسنادی نیاز می باشد که در غالب لایحه بودجه از مجلس شورای اسلامی بخشی از ارکانی که از مجلس شورای اسلامی نیاز داریم بایستی در غالب لایحه بودجه به کشور پیشنهاد نماییم و بخشی نیز در حوزه دولت و مصوبات دولت و پروژه های اولویت دار بخش کشاورزی برای تحقق رشد 3/9 درصد و در صنعت به رشد 4/9 درصد و در حوزه معدن به رشد 2/9 درصد و در حوزه خدمات به رشد 7درصدی برسیم.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان گفت:پروژه های زیرساختی و عمرانی و پروژه های غیردولتی و شاخص های اقتصادی استان به تفکیک شهرستان و الزامات آمایش را به تفکیک هر بخش لحاظ نموده ایم و این اسناد آمایشی،تنظیم شده سنوات قبلی و همچنین خردجمعی،و مشارکت همه دستگاه های اجرایی،دانشگاه ها و بخش خصوصی بوده است و در واقع برش اول را در سال 1400 و برش دوم را در سال 1401 خواهیم داشت.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان تاکید کرد:برای رشد 8 درصدی از روش ترکیبی افزایش سرمایه گذاری و تغییر در سرمایه موجودی و ارتقای بهره وری که ناشی از ظرفیت های خالی در حوزه تولید و خدمات می باشد.عابدی رئیس سازمان تصریح کرد:برای اینکه برنامه های استان را بتوانیم به رشد 8درصدی محقق نماییم،باید کلیه طرحها و پروژه ها را در 5 دسته تقسیم بندی نموده و پروژه هایی را که امکان بهره وری در سال 1401 می باشد،در دستور کار قرار داده که مکمل بخش تولید و اقتصاد استان است و همچنین احیاء بنگاه های تعطیل و راکد و همچنین ایجاد افزایش برای بنگاه های نیمه فعال و ارتقای بهره وری فعالیتهای اقتصادی موجود از طریق تکمیل و بهره برداری پروژه های عمرانی زیرساختی و دانش بنیان و پیش نیاز موضوعات مرتبط اقتصادی و تولیدکنندگان به ویژه در حوزه توسعه صادرات در استان می باشد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان بیان کرد:در حوزه بخشنامه بودجه، یک تحلیفی به سازمان برنامه و بودجه کشور داده شد و برای اینکه بتوانیم رویکردهای کلان بودجه را اجرایی و رشد اقتصادی ایجاد نماییم،سازمان برنامه و بودجه کشور آسیب شناسی نموده و از داده های مرکز آمار ایران بهره مند،تا بتواند روندهای گذشته را بررسی و ظرفیتهای موجود و ملاحظات آمایش سرزمین را برای هرکدام از بخش ها و زیربخش های  مناطق برای رشد اقتصادی مشخص نماید.عابدی رئیس سازمان تکلیفی که به دستگاه های اجرایی استان،براساس هدف گذاری سازمان برنامه و بودجه انجام گردیده است را مطرح نمود و افزود:دستگاه های اجرایی بودجه خود را برنامه محور برای سال 1401 پیش بینی نمایند و در این زمینه نیاز است که تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص شدن صنایع اولویت دار و پیشران توسعه و شناسایی گلوگاههای زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت دار و هدایت منابع بودجه عمومی برای رفع گلوگاه هاو حمایت از طرحهای فناورانه و با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت دار و توجه به اقتصاد دیجیتالی و بستر سازی و حمایت موثر از تامین مالی زنجیره های تولید و مردمی سازی اقتصاد می باشد.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان یادآور شد:یکی از نکات مهمی که در این بخش پرداخته شده استقرار نظام مشارکت عمومی و خصوصی می باشد و در سنوات قبلی نیز وجود داشته است ولی چسبندگی در حوزه دستگاه اجرایی در واگذاری پروژه هایی که امکان سودآوری برای بخش غیردولتی است این امکان برای استانهای مختلف و به ویژه استان گلستان بخوبی رقم نخورده است و قطعا نیاز است که در سال 1401 این امکان صورت پذیرد که بخشی از رشد اقتصادی 8 درصد از محل واگذاری طرح هایی که امکان سرمایه گذاری برای بخش غیردولتی  است و برای بنگاه های دارای فناوری نوین و همچنین استفاده از روشهای تامین مالی که در این بخش از بخشنامه بودجه،بسیار تاثیر گذار می باشد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،به الزامات آمایش در استان گلستان اشاره کرد و گفت:راهبردهای کلان در حوزه رشد اقتصادی پایدار و متوازن سازی بین مناطق و شهرستانها و بهبود فضای کسب و کار و تولید ناخالص داخلی استان که سهم تولید ناخالص داخلی استان براساس رصدی از اطلاعات مرکز آمار ایران،استان گلستان نسبت به میانگین کشوری 48 صدم درصد می باشد که نشان می دهد در واقع نسبت به میانگین کشوری فاصله زیاد می باشد و به همان نسبت در حوزه معیشت و در حوزه مشارکت های مردمی و افزایش توسعه صادرات  که در بخشنامه بودجه نیز برای استانهای همسایه نیز تکالیفی تعیین شده است.عابدی رئیس سازمان  ادامه داد:در واقع در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای رشته هایی آموزش داده شود که در فضای کسب و کار به آن نیاز داریم و از ظرفیت الگوی کشت،مصرف بهینه آب و درحوزه قطب امنیت غذایی کشور اتفاقاتی که در استان رقم می خورد و جایگاه بسیار بالایی نیز دارد و در حوزه کشت های گلخانه ای و گل و گیاه زینتی و چوب و در حوزه آبزیان،ارزش افزوده بسیار خوبی ایجاد نماییم ،بتوانیم پروژه هایی که  به زنجیره تولید کمک می کند در حوزه اعتبارات دولتی در غالب کمکهای فنی و اعتباری در حوزه بخش کشاورزی اثرگذار باشد از این ظرفیت استفاده نماییم و در حوزه صنایع و صنایع تبدیلی و تکمیلی را توسعه داده و 5 میلیون تن محصول کشاورزی را برداشت می نماییم و 60 درصد در استان گلستان خام فروشی می گردد و از ظرفیت های بخش صنعت و صنایع تبدیلی استفاده گردد.عابدی گفت: در حوزه معادن،ظرفیت های بسیار خوبی در خصوص ید وجود دارد و مشکلات در حوزه ید را مرتفع نماییم تا در اقتصاد استان اثرگذار باشد و با نگاه ویژه دکتر حق شناس استاندار گلستان، می توانیم به خوبی از ظرفیت های دریایی استفاده نموده و گردشگری سلامت در حوزه بوم گردی و در حوزه گردشگری کشاورزی محور و زیرساخت ها فراهم نماییم.عابدی رئیس سازمان خاطرنشان کرد:قطعا حوزه تولید و حوزه زیربنایی با هم گره و پیوند خورده است و بتوانیم این پیوند را در منطقه آزاد تجاری و صنعتی،زیرساخت ها مهیا گردد و  بخشی از اقتصاد استان به لحاظ موقعیت خوبی که این ساختار در این منطقه،نسبت به سایر مناطق دارد،کاربردی برای اقتصاد استان،بسیار اثربخش می باشد و در حوزه تولید چنانچه تولید پایدار داشته باشیم،نیاز به انرژی داریم و این انرژی در استان تامین نگردد،بنگاه های اقتصادی با مشکل روبرو هستند،افزود: بخشی از انرژی را بخش غیردولتی تامین گردد و بخشی را در غالب سیکل ترکیبی علی آباد و در حوزه شیرین سازی آب دریا هم در حوزه صنعت کشاورزی و هم در حوزه آب شرب و در حوزه خط ریلی تکلیفی را در بخشنامه بودجه به وزارت راه و شهرسازی داده شد که در واقع بهره برداری از شبکه ریلی می باشد و مراکز لجستیک را در کل کشور،وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه های اجرایی و مردمی در سال 1401 در دستور کار قرار می گیرد.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان تاکید کرد:مبنای محاسبات از سال 1390 تا 1397 که براساس اطلاعات موجود مرکز آمار ایران و اطلاعات واقعی می باشد و در سال های 1398 و 1399 که مرکز آمار ایران برآورد نموده و در سال 1400 پژوهشکده مرکز آمار ایران پیش بینی نموده و اینکه در سال 1390 با قیمت جاری،کل ارزش افزوده استان در بخش کشاورزی،صنعت،معدن و خدمات 6426 هزار میلیارد تومان  و در سال 1400، به 81249  هزار میلیارد تومان و در سال 1397، 28461هزار میلیارد تومان است و با توجه به تحریم ظالمانه و عدم ثبات اقتصادی این اتفاق رقم خورده و با پیش بینی های مرکز آمار ایران این امکان را فراهم می کند که این ساختار را بتوانیم به این سمت هدایت نموده و در سال 1400 با پیش بینی 81000 هزار میلیارد تومان و در سال 1390 که 6426 هزار میلیارد تومان می باشد به 7762 هزار میلیارد این رقم صورت می گیرد.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، به گزارش جامع و کاملی  از نرخ رشد استان پرداخت و افزود:پیش بینی مرکز آمار ایران برای سال 1400 نرخ رشد،23/3 را محاسبه نموده است و در بعضی از مقاطع زمانی نرخ رشد بالای 5 درصد را نیز داشته ایم و اگر در استان گلستان بتوانیم بسترها و مقدمات را به گونه ای مناسب فراهم نماییم می توانیم به نرخ رشد بسیار خوبی برسیم.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به الزامات و پیش نیازهای قانونی و حمایتهای ملی اشاره کرد و گفت:رفع موانع تجاری و میزان مبادلات با کشور ترکمنستان و شبکه های جاده ای و ریلی و با توجه به ظرفیت های موجود، نشست های مشترک که در موضوعات مهم برای تاجران استان گلستان و بازرگان شکل گیرد و مقدمات در حوزه دیپلماسی فراهم شود  و از این ظرفیت به صورت مطلوبی، استفاده گردد.عابدی رئیس سازمان در خصوص، شیرین سازی آب دریا،توسعه کشاورزی در جهت کشت بهینه،درنظر گرفتن منابع و کمکهای فنی اعتباری در حوزه کشت های متمرکز و بازار پسند خارجی و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و جهش تولید مسکن و افرادی که متقاضی مسکن می باشند اشاره کرد و افزود: وزارت مسکن بایستی تدابیر ویژه ای در این بخش داشته باشد،ظرفیت ها و زیرساختهای نفت و گاز و سامانه های نوین آبیاری و شبکه های وابسته به سدها و مخازن آب را توسعه داده و تامین آب بخش صنعت و به ویژه در بخش هزار هکتاری اترک و استفاده از ظرفیت تجارت چوب و احیای خلیج گرگان و توسعه آبزی پروری و پرورش ماهیان خاویاری در خلیج گرگان در واقع بخشی از الزامات و پیش نیازهایی است که می تواند به استان کمک نماید و به تکمیل زنجیره های اولویت دار و واقعی نمودن قیمت تضمینی محصولات استراتژیک و واردات زغالسنگ از کشور قزاقستان توضیحات مفصلی ارائه نمود.عابدی گفت:پیش بینی هایی که با دستگاه های اجرایی طی جلسات متعددی داشته ایم، برای رشد 1401 در استان گلستان،ابلاغی که به استان گلستان از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بخشنامه بودجه صورت گرفت در سال 1401 رشد 7/7  درصد پیش بینی شده است و ارزش افزوده ای که در این مدت ایجاد می شود از سال 1390 تا 1399،رشد 76/1درصدی داشته ایم.دکتر حق شناس گفت: برای حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و خدماتی هرگونه همکاری لازم صورت می گیرد.وی ادامه داد: باید تلاش کنیم سطح بهره وری در استان را افزایش دهیم و از ظرفیت تجمیع سرمایه ها در مسیر اجرای پروژه ها استفاده کنیم.استاندار گلستان خاطر نشان کرد: پرهیز از محدودیت های خود ساخته زمینه ارتقا بهره وری را فراهم می کند که می تواند نقش تأثیرگذاری در تحقق رشد اقتصادی استان در سال آینده را فراهم آورد.دکتر حق شناس گفت: نرخ مشارکت استان ۳۷.۵درصد ، نرخ بیکاری ۸.۵ درصد و پیش بینی شده است در سال جاری ۳۰ هزار و ۳۰۰ شغل ایجاد شود.وی افزود: کشاورزی مزیت نسبی استان در کنار دیگر ظرفیت های موجود است که می توان با استفاده از صنایع تبدیلی و ارائه محصول نهایی شاهد ارزش افزوده این مزیت در استان و افزایش درآمد مردم باشیم.استاندار گلستان یادآور شد: سهم دستگاه ها در سند رشد اقتصادی استان برای سال 1401 مشخص شده و امیدواریم با همراهی همه دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و بانک ها رقم بیش بینی شده را محقق کنیم.

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1666
بازدید دیروز: 2848
بازدید ماه:17373
بازدید سال:707223
بازدید کل:9797191

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  06 آذر 1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس