» » نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

14 شهریور 1397
  | 
 • Like
 • 0

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی حسین پیش قدم رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در نوزدهمین جشنواره شهیدرجایی استان که با حضوردکتر هاشمی استاندار ،معاونین و مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرایی برگزار گردید گفت:  ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص می کند. وی افزود: ارزیابی به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می رود و ابزاری کارامد برای پی بردن به نقاط قوت و ضعف سازمانها است که با ریشه یابی و بررسی علل آن می توان به حفظ و ارتقاء و یا انجام اقدام اصلاحی لازم برای بهبود عملکرد اقدام نمود.

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: در اجرای آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور سنجش موفقیت دستگاه ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری و همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری اقدام به ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی از دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی براساس فرآیند مشخص اجرا گردید

پیش قدم تصریح کردبه منظور اجرای بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1396دستگاه های اجرایی وتبصره 1 بند ج بخشنامه جشنواره شهید رجایی (موضوع بخشنامه شماره 1628220 مورخ 1396/10/21 سازمان اداری و استخدامی کشور) ، موضوع انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد جشنواره شهید رجایی استان، این سازمان پس از برگزاری کارگاه آموزشی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396و فرآیند ارزیابی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور برای کارشنان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان،به منظور بررسی مستندات عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی استان، اقدام به تشکیل 2 کمیته کارشناسی با عناوین "کمیته ارزیابی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد" متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و مدیریت فنآوری اطلاعات استانداری، اداره کل بهزیستی استان، ستاد اقامه نماز استان، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، شرکت های آب و فاضلاب شهری، گاز، توزیع نیروی برق استان، مدیریت پسماند استان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان و اداره کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان و "کمیته ارزیابی شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی استان" متشکل از معاونت های برنامه ریزی و بودجه،  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، آمار و اطلاعات و مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نمود که براساس  شاخص های مشخص  در ارزیابی عملکرد سال 1396 ایفای نقش نموده اند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان افزود :براساس گزارشات اخذ شده از سامانه ارزیابی عملکرد (تسما) ،67 دستگاه اجرایی ملزم به شرکت در فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1396 بوده اند که از این تعداد، 53 دستگاه در فرآیند ارزیابی عملکرد استان شرکت نموده اند. که از مجموعه دستگاه های اجرایی ملزم مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد 14 دستگاه اجرایی شامل؛ دانشگاه های غیرپزشکی (علوم کشاورزی ومنابع طبیعی، گلستان، پیام نور، علمی و کاربردی)، اداره کل بنادر و کشتیرانی، اداره کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بیمه ایران، شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی ، اداره کل کتابخانه های عمومی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دادگستری، جمعیت هلال احمر و بانکها در فرآیند مذکور شرکت ننموده اند.

وی گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در 2 بعد شاخص های عمومی در قالب 7 محور، 29 شاخص و 70 نماگر، و همچنین در بعد اختصاصی در قالب 927 شاخص اختصاصی مشتمل بر 623  شاخص دستگاهی و 304 شاخص استانی در سطح 53 دستگاه اجرایی انجام پذیرفت. پیش قدم افزود:در بعد شاخص های عمومی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اقدام به تدوین شیوه نامه ارزیابی عملکرد در قالب 7 محور برای سال 1396 نمود؛ که ارزیابی دستگاه های اجرایی کلیه استانها براساس این شیوه نامه انجام پذیرفت. وی تصریح کرد:   مرحله اول این فرایند که مربوط به تعیین نتایج ارزیابی می باشد ،با بیش از 22 نفر کارشناس و حدود  4050  نفرساعت کار کارشناسی انجام شده است. رئیس سازمان گفت:براساس بخشنامه شماره 1192022 مورخ 1396/3/8 سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی به 5 گروه تقسیم بندی و مقرر گردید از هر گروه یک دستگاه که حائز بالاترین امتیاز در مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی باشد، به عنوان برتر گروه اعلام گردد. براساس ارزیابی های انجام گرفته و نتایج استخراج شده از سامانه و در راستای اجرای جزء 1 بند ج بخشنامه جشنواره شهید رجایی (به شماره 1628220 مورخ 1396/10/21) دستگاه های برتر هر گروه به شرح ذیل می باشد:  

 1. دستگاه برتر گروه علمی، فرهنگی و آموزشی                         اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
 2. دستگاه برتر گروه عمومی، اجتماعی و قضایی                         اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
 3. دستگاه برتر گروه شرکتها، بانکها و بیمه ها                               شرکت توزیع نیروی برق استان
 4. دستگاه برتر گروه زیربنایی و تولیدی                      اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
 5. دستگاه برتر گروه حمایتی، سلامت و بهداشت                         اداره کل تأمین اجتماعی استان

وی افزود:همچنین براساس جزء 2 بند ج بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره 1628220 مورخ 1396/10/21، می بایست 3 دستگاه اجرایی که بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی براساس نتایج ارزیابی عملکرد کسب نموده اند، انتخاب گردند که براساس نتایج اخذ شده از سامانه، دستگاه های برتر به شرح ذیل می باشد: 

 1. شرکت شهرکهای صنعتی استان                                                با رشد 83.4 درصد نسبت به عملکرد سال قبل
 2. مرکز تحقیقات کشاورزی استان                                               با رشد  52.19 درصد نسبت به عملکرد سال قبل
 3. مدیریت گمرکات استان                                          با رشد  30.29 درصد نسبت به عملکرد سال قبل      

وی تصریح کرد: همچنین براساس جزء 3 بند ج بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره 1628220 مورخ 21/10/1396، می بایست 3 دستگاه اجرایی که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در بعد شاخص های عمومی براساس نتایج ارزیابی عملکرد کسب نموده اند انتخاب گردند که براساس نتایج اخذ شده از سامانه دستگاه های برتر به شرح ذیل می باشد: 

 1. اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان (بالاترین امتیاز مکتسبه در شاخص های عمومی)
 2. اداره کل دامپزشکی استان (بالاترین امتیاز مکتسبه در شاخص های عمومی پس از دستگاه بند 1)                           
 3. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان با رشد 44.15 درصد نسبت به سال قبل
 4. همچنین براساس نتایج بدست آمده، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان با کسب 1988.63 امتیاز از مجموع 2000 امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی، بالاترین عملکرد را در بین 53 دستگاه اجرایی استان به خود اختصاص داده و اداره کل امور عشایری استان با کسب 273.84 امتیاز از مجموع 2000 امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی، پایین ترین عملکرد را در بین 53 دستگاه اجرایی استان داشته است.
 5. براساس نتایج بدست آمده از ارزیابی عملکرد سال 1396، متوسط امتیاز عملکرد دستگاه های اجرایی استان در شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد 727.32  و درصد تحقق آن  72.73  نسبت به اهداف پیش بینی شده بوده است .
 6. همچنین حداكثر درصد تحقق در ميان شاخص های عمومي كه بيانگر نقطه قوت استان مي باشد با 79.46 درصد نسبت به اهداف پیش بینی شده، مربوط به برنامه مدیریت سرمایه انسانی و كمترين درصد تحقق در ميان شاخص های عمومي كه بيانگر نقطه ضعف استان مي باشد  با 67.14 درصد نسبت به اهداف پیش بینی شده، مربوط به برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری مي باشد.
 7. لازم به توضیح است که استان در اجرای برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در سال 1396، رشد 13.59 درصدی نسبت به سال 1395 داشته است.

پیش قدم نقاط قوت  وضعف استان در اجرای هشت برنامه ایجاد تحول در نظام اداری موارد ذیل دانست :

نقاط قوت:

 • تقویت زیرساخت های علمی بخش خصوصی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیک
 • گسترش دفاتر خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
 • احصاء فعالیت های تخصصی دستگاه اجرایی استان .
 • واگذاری فعالیت های پشتیبانی در قالب قرارداد های حجمی به بخش خصوصی و جلوگیری از ورود نیرو برای اشتغال در این فعالیت ها
 • ضابطه مند نمودن فرایند جذب نیروی انسانی دستگاه های اجرایی و رعایت عدالت استخدامی طبق قوانین و مقررات
 • افزایش گرایش برخی مدیران به رعایت اصول شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران زیرمجموعه
 • استفاده از ابزارهای نوین ارائه خدمات الکترونیک (ارائه بر بستر موبایل) در دستگاه های اجرایی
 • اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی و دریافت الکترونیکی استعلامات خصوصاً در حوزه احراز هویت شهروندان از سازمان ثبت احوال
 • راه اندازی میز خدمت الکترونیک در بسیاری از دستگاه های اجرایی استان
 • ارتقاءتوان تخصصی کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی
 • انجام بازرسی های ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه گزارش های آن به مراجع ذی صلاح
 • افزایش نظارت بر اجرای صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری در دستگاه های اجرایی
 • کاهش مراجعه ارباب رجوع به ادارات از طریق ارائه خدمات الکترونیکی و میز خدمت
 • پیش بینی فضای مناسب برای تردد جانبازان و معلولان در ساختمان های در حال ساخت یا تازه به بهره برداری رسیده.
 • گرایش دستگاه های اجرایی به استقرار برنامه محیط سبز در واحدهای درون سازمانی.

نقاط ضعف

 • عدم واگذاری فعالیت ها ی اصلی قابل واگذاری دستگاه اجرایی براساس درصد تحقق پیش بینی شده در تفاهم نامه استانی
 • بروز نبودن سیستم ها و ابزارهایی که در حال حاضر برای ارائه خدمات و اطلاعات به مردم در نظام اداری بکار گرفته می شوند
 • عدم آمادگی فرهنگی جامعه و کارکنان دولت برای پذیرش تغییرات سریع در نظام اداری
 • ضعف شبکه الکترونیکی دولت در روابط بین دستگاه های اجرایی
 • کمبود نیروی انسانی متخصص و باتجربه فنی و مدیریتی در حوزه فنآوری اطلاعات
 • ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و اطلاعاتی که باید در دسترس شهروندان و بنگاه های اقتصادی قرار گیرد
 • پایین بودن بهره وری نیروی انسانی و بالابودن قیمت تمام شده خدمات در دستگاه های اجرایی بواسطه نامناسب بودن چیدمان نیروی انسانی، ضعف در انگیزش نیروی انسانی و تراکم نیروی انسانی غیرمتخصص در تعدادی از دستگاه های اجرایی
 • ضعف در باور و اعتقاد مدیران برخی از دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های ایجاد تحول در نظام اداری
 • سیستمی عمل نکردن دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات بخصوص خدمات مشترک
 • متمرکز بودن اصلاح فرآیندها در وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی و عدم تفویض اختیار به واحدهای استانی
 • نبود اختیار کامل در استان ها برای تصمیم گیری در خصوص فروش یا واگذاری ساختمان های اداری مازاد به سایر دستگاه ها و دخالت ستاد مرکزی دستگاه ها در این امر .
 • عدم تمایل دستگاه های اجرایی به واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت
 • عدم آگاهی کامل برخی ازمدیران نسبت به قوانین و مقررات سلامت نظام اداري
 • عدم تدوین شاخص هاي سنجش سلامت نظام اداري
 • عدم انطباق کامل اهداف تعریف شده برای فعالیت های اختصاصی دستگاه های اجرایی با قانون برنامه ششم توسعه، اسناد توسعه استانی، هشت برنامه ایجاد تحول و سایر قوانین و مقررات مرتبط
 • عدم تفویض اختیار استخدام و بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها
 • وجود مشکلات زیاد در سامانه های تعریف شده برای انجام برخی از اقدامات مربوط به برنامه های تحول اداری و عدم ثبات در ضوابط تعریف شده بر آنها
 • وجود مشکلات زیرساختی و پشتیبانی در سامانه های تعریف شده
 • بالا بردن آگاهی مدیران و کارشناسان با برگزاری دوره های آموزشی اثربخش به منظور افزایش بهروری.
 • استفاده از شیوه مدیریت مشارکتی وکار گروهی به منظور انجام هرچه بهتر امور محوله وحصول نتیجه بهتر
 • تفویض اختیار کلیه امور قابل واگذاری از سوی ستاد مرکزی دستگاه ها به واحد های استانی
 • تفویض اختیار اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها.
 • آموزش و تقویت انگیزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای توسعه دولت الکترونیک.
 • ارتقاء جایگاه واحد فنآوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی و ایجاد پست کارشناسی تخصصی در این حوزه
 • مهندسی مجدد فرآیندها در جهت کارآمدتر کردن آنها با استفاده از فنآوری های نوین ارتباطی
 • تأمین نیروی انسانی متخصص در بخش های مختلف

پیش قدم در آخر اظهار امید واری وافزود: با ایجاد هماهنگی های لازم برای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر بخشهای مختلف شامل ساختارهای سازمانی، آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرایندهای سازمانی، اصلاح سیستمها و روشها، مدیریت دانش، سلامت نظام اداری، ارزیابی و مدیریت عملکرد، صیانت ازحقوق شهروندی و حقوق کارکنان، توسعه و ترویج آموزشهای حرفه ای و تخصصی در حوزه نظام اداری و تربیت مدیران توسعه گرا، برنامه ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثر بخشی و کارایی نظام اداری و مدیریت بهره وری، طراحی بهینه سازی و استقرار نظام های اداری برای تحقق  برنامه های توسعه، شاهد پیشرفت و ارتقای عملکرد استان در سال های آتی باشیم

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

نوزدهمین جشنوراره شهید رجایی استان گلستان

 

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1656
بازدید دیروز: 2848
بازدید ماه:17363
بازدید سال:707213
بازدید کل:9797181

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  06 آذر 1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس