معرفی سازمان

- پيشينه تاريخي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشورشکل گرفته است که دارای پیشنه ای تاریخی است که در ادامه به شرح مختصری از آن اشاره میگردد :
در سال 1316 هجري شمسي، به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي عمراني و لزوم تهيه برنامه هايي براي رشد اقتصادي و اجتماعي كشور شورایی تحت عنوان شوراي اقتصادي تشكيل و در 17 فروردين سال 1325 به موجب تصويب نامه هيات وزيران هياتي به نام هيات تهيه نقشه اصلاحي و عمراني كشور شکل گرفت . هيات دولت پس از دريافت گزارشات ارائه شده از سوي اين هيات در مرداد ماه سال 1325  براي رسيدگي به برنامه هاي ارائه شده از سوي وزارتخانه ها تصويب كرد ؛هيات جديدي به نام هيات عالي برنامه تشكيل گردد.
هيات عالي برنامه در سال 1327 لايحه قانون برنامه هفت ساله عمراني كشوررا تهيه و به مجلس وقت ارائه كرد. در اين لايحه براي نخستين بار باتوجه به لزوم جلوگيري از ايجاد اصطكاك بين سازمان هايي كه عمليات مشابه¬ای انجام مي دادند و همچنین لزوم تحول اقتصادي كشور از سوي ديگر، پيشنهاد کردید تااجراي برنامه ها از طريق همكاري بين دواير دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت از يك طرف و سازماني خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام پذیرد. به اين ترتيب در مهر ماه 1327 اداره اي به نام اداره دفتر برنامه تاسيس شد كه بعدا اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده شد. درنهايت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه تشکیل گردید.
با تصويب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامي بودجه به آن سازمان برنامه و بودجه  ناميده شد.
 
- سازمان امور اداري و استخدامي كشور
در سال 1334 شمسي اداره كل طبقه بندي مشاغل وابسته به وزارت دارايي به وجودآمد كه هدف آن برقراري هماهنگي در حقوق و مزاياي مستخدمان كشوري و به طور كلي اجراي اصل حقوق مساوي براي كار مساوي در محدوده نظام طبقه بندي مشاغل بود. در سال 1337 اداره كل مذكور به سازمان خدمات كشوري تغيير نام يافت و ازوزارت دارايي منتزع و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. فكر تجديد نظر در مقررات استخدامي و ايجاد مركزي براي نظارت امور استخدامي كشور روزبه روز قوت بيشتري مي گرفت تا اينكه در سال1340شوراي عالي اداري كشور شکل گرفته  و كار تدوين قانون استخدام كشوري را از سر گرفت. شوراي عالي اداري با بررسي كليه قوانين و مقررات استخدامي كشور ومقايسه آن با چندين كشور پيشرفته و در حال توسعه و همچنین بحث و مذاكره با صاحب نظران، طرح مقدماتي لايحه استخدام كشوري را تهيه كرد. اين لايحه پس از بررسي و تجديد نظر در هيات رئيسه شوراي عالي اداري كشور و كميسيون منتخب در هيات دولت و كميسيون استخدام مجلس شوراي ملي در تاريخ 1345/3/31 در يازده فصل به تصويب رسيد. به موجب اين قانون شوراي عالي اداري جاي خود را به سازماني تحت عنوان سازمان امور اداري و استخدامي كشور داد.
 
- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(ادغام سازمان برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شوراي اداري (در تاريخ 1378/12/11 ) به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس محترم جمهوري موضوع اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تامين يكپارچگي در مديريت كلان و فراهم كردن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور تشكيل شد و فعاليت هاي خود را از تير ماه سال 1379 آغاز كرد.


- انحلال سازمان و تشکیل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
در سال 1386 شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه خود ، در راستاي تحقق چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست هاي كلي نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجراي اصول 60،124 و 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اجراي مفاد ماده 154 برنامه چهارم توسعه تصويب نمود:
معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست هاي اقتصادي و علمي معاون اول رئيس جمهور ، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهور ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وموسسات وابسته آن ، با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت ها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني ، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورو  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورفعاليت نمایند.
دراستانها نیز به تبع آن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با استانداری ها ادغام و تحتعنوان معاونت  برنامه ریزی استانداری ادامه فعالیت نماید که بعدا نام آن به معاونت برنامه ریزی واشتغال تغییر یافت .
 
- احیای سازمان
با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء گردید. در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی رئیس محترم جمهور در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرد.
 
- تاریخچه سازمان مدیریت  و برنامه ریزی استان گلستان از ابتدای تاسیس
گلستان نام جدید سرزمین تاریخی است که در طول تاریخ و تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان و از آن پس تا آغاز سده دهم به نام استرآباد و در نوشته‌های دوران اولیه اسلامی به نام (جرجان) و از اسفند ۱۳۱۶ گرگان نامیده شده‌است. این استان تا سال ۱۳۷۶ بخشی از استان مازندران بود، اما در آذر ماه سال 1376 به صورت استانی مستقل بنام استان گلستان درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد.
دفتر سازمان برنامه وبودجه استان گلستان  به ریاست محمد ابراهیمی هردورودی در اردیبهشت ماه 1377 در بخشی از ساختمانهای سازمان کشاورزی (جهاد کشاورزی فعلی )ایجاد گردید.تشکیلات اولیه این سازمان با تعداد10 نفر از نیروهای سازمان برنامه وبودجه استان مازندران و 1 نفر از نیروهای سازمان برنامه وبودجه کشور و 5 نفر ازنیروهای مامور از دستگاههای اجرایی استان وتعدادی نیروی قرار دادی وشرکتی شکل گرفت.در خرداد ماه 1382 مهندس قایمی بعنوان دومین رئیس سازمان برنامه وبودجه استان به جای مهندس ابراهیمی معارفه گردید.ونامبرده بعنوان آخرین رئیس سازمان برنامه و بودجه تا قبل از ادغام سازمان برنامه وبودجه با استانداری (دستور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران)بود وبعد از آن جناب آقای قایمی نزدیک به 1 سال بعنوان معاون برنامه ریزی استانداری مشغول به فعالیت گردید و سپس به ترتیب مهندس محمد موسوی ، عباس نیاوند ،رضا غلامی،علی اکبر سوخته سرایی و درنهایت علی مرگدری در سمت معاون برنامه ریزی استانداری مشغول به فعالیت بودند.


- احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان
پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر تاریخ 22/6/1394 طی حکمی آقای حسین پیش قدم را  به سمت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منصوب نمودند و به همین مناسبت جلسه ای در استانداری گلستان تشکیل و در این جلسه دکتر صادقلو استاندارگلستان ، معاونین استاندار و دکتر واعظ مهدوی و محمدخان رئیس کمیسیون تلفیق سازمان و پیشقدم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران کل و فرمانداران حضور داشتند.وآقایان مرگدری و پیش قدم تودیع و معارفه گردیدند و بدین ترتیب عملاً آقای پیش قدم اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان پس از احیاء سازمان شدند.
 
- نکاتی در خصوص نوسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
1- رعایت اندازه، چابکی و بهره وری سازمان در ساختار جدید
2- تفکیک بخشهای برنامه ریزی از بخشهای عملیاتی
3- جدا شدن سازمانهای مدیریت استانها از استانداریها
4- ایجاد اقتدار تصمیم سازی و تصمیم گیری برای سازمان
5- واگذاری امور اجرایی سازمان به انجمنهای صنفی و تخصصی
6- تلفیق تشکیلات معاونت های برنامه ریزی و نظارت و معاونت توسعه سرمایه انسانی
7- تشکیل معاونت کنترل و نظارت راهبردی و عملیاتی
8- تفکیک شرح وظایف اقتصادی سازمان در برابر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
9- تنوع بخشی به منابع درآمدی طرحهای ملی
10- پوشش کل طرحها و پروژه های ملی و استانی کشور
11- تغییر ساختاری با نگاه به تمرکز زدایی، تفویض اختیارات و ایجاد فرصتهای برابر
12- توجه به مهمترین سند بالادستی کشور یعنی سند چشم انداز 20 ساله
13- توجه به ارتقا بهره وری
14- توجه به اقتصاد بدون اتکا به نفت
15- بستر سازی تفکر استراتژیک در عوض تفکر صرفاً مبتنی بر برنامه ریزی

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 763
بازدید دیروز: 2226
بازدید ماه:45373
بازدید سال:45373
بازدید کل:12009474

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  28 اسفند 1401

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس