» شرح وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

شرح وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

شرح وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
•    هماهنگي و راهبري نظام برنامه‌ريزي استان در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور.
•    بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت استان.
•    تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني استان در چارچوب ضوابط ملي آمايش كشور متناسب با ظرفيت‌ها و امكانات جغرافيايي استان  
•    بررسي،تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي امور اشتغال و سرمايه‌گذاري در استان
•    توسعه و تجهيز منابع استاني با تأكيد برحذف وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز.
•    تهيه و تنظيم، توزيع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بودجه سنواتي.
•    نظارت و ارزيابي برنامه و بودجه استان.
•    نظارت براجراي طرح‌هاي عمراني و فني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ملي و استاني و گزارش‌گيري از پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابي آن‌ها
•    بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران، ‌مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي آ‌ن‌ها
•    راهبري امور توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان.
•    راهبري استقرار دولت الكترونيك، چرخه بهره‌وري و نظام‌هاي نوين مديريتي در سطح استان.
•    نظارت و ارزشيابي جامع مديريت عملكرد اعم از برنامه‌ها، سياست‌ها، فرايند‌ها، فعاليت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان.
•    نظارت بر اجراي نظام فني و اجرايي، تدوين ضوابط و معيارهاي فني، در سطح استان.
•    راهبري و اجراي فعاليت‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور، تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني استان.
•    انجام وظايف مصرح در ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب اسفند 1393 مجلس شوراي اسلامي و دبيري شوراي برنامه‌ريزي و توسعه و شوراي فني استان.
•    ظرفيت سازي جهت استفاده از سازوكارهاي مشاركت عمومي- غيردولتي در اجراي پروژه‌هاي استان.
وظایف ریاست حوزه ریاست سازمان و روابط عمومی
•    برنامه‌ريزي براي برگزاري منظم جلسات رئيس سازمان و ابلاغ مصوبات و تصيمات متخذه به واحدها و يا مراجع ذيربط.
•    ـ برنامه‌ريزي و ساماندهي حضور رييس سازمان در گردهمايي‌ها، ملاقات‌ها، بازديدها و مأموريت‌ها با هماهنگي و همكاري ديگر سازمان‌ها و معاونت‌هاي سازمان.
•    ـ بررسي اخبار رسانه‌ها و سايت‌هاي اطلاع‌رساني و استخراج مطالب مربوط به سازمان و ارسال براي رييس سازمان و معاونت‌هاي مربوطه.
•    ـ برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي اطلاع‌رساني و توسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلي و خارجي به منظور دريافت و بررسي نظرات مخاطبان و تشريح فعاليت‌هاي سازمان و پاسخگويي به اذهان عمومي.
•    ـ‌ انجام امور مربوط به مناسبت‌ها و مراسم با همكاري مديريت اداري، مالي و پشتيباني.
•    ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم با حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مركز.
•    ـ دريافت، بررسي، رسيدگي و پاسخگويي به شكايت افراد حقيقي و حقوقي از واحدها و كاركنان سازمان.
•    ـ ايجاد هماهنگي و همكاري با مركز حراست در انجام امور مربوط به حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماكن سازمان، ارايه خدمات آموزشي و توجيه كاركنان، بررسي صلاحيت و اعلام‌نظر جهت انتصاب و تصدي افراد در مشاغل حساس و يا اعزام به خارج از كشور، صدور كارت شناسايي و مجوز رفت و آمد و ساير مواردي كه از سوي مركز حراست به استان‌ها اعلام مي‌گردد

 

شرح وظايف معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
•    ـ مشاركت در طراحي نظام برنامه‌ريزي توسعه ملي و منطقه‌اي و اجراي نظام مصوب در استان.
•    ـ تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه كلان كشور.
•    ـ تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان امور اشتغال و سرمايه‌گذاري، جمعيت، آمايش سرزمين، آينده نگري، محيط زيست، توسعه منابع استاني.
•    ـ نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي‌هاي توسعه ملي، منطقه‌اي و استاني.
•    ـ انجام امور مربوط به برنامه‌ريزي منطقه‌اي و تهيه طرح‌هاي آمايش سرزميني استان.
•    ـ تهيه و تدوين گزارش ‌هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان.
•    ـ انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق برنامه‌هاي استان، بودجه سنواتي، پيوست‌ها و مستندات آن با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و گروه‌هاي ديگر و در چارچوب ضوابط تعيين شده.
•    ـ انجام امور مربوط به تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج در لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع مربوطه.
•    ـ تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي بخش‌هاي مختلف در چارچوببخشنامه‌بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجه  كل كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي.
•    ـ انجام امور مربوط به توزيع و تهيه ابلاغ درآمدهاي استاني، اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي و رديف‌هاي متفرقه.
•    ـ بررسي و مبادله موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه اي، تملك دارايي مالي و رديف‌هاي متفرقه با دستگاه‌هاي اجرايي.
•    ـ انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي.
•    ـ بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي بخش‌هاي امور توليدي، زيربنايي، علمي، فرهنگي و اجتماعي.
•    ـ تهيه و تدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و تبصره‌هاي بودجه
•    ـ نظارت و ارزشيابي بر فعاليت‌هاي هزينه‌اي، طرح‌ها و پروژهاي تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي به منظور مطابقت عمليات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پيش بيني شده.
•    ـ پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي.
•    ـ بررسي چگونگي و نقش سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي و مشاركت‌هاي عمومي و غيردولتي در اقتصاد استان.

 

شرح وظايف معاونت آمار و اطلاعات
•    ـ ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماري‌هاي عمومي و تخصصي در چارچوب برنامه‌هاي مركز آمار ايران و اختيارات تفويض شده.
•    ـ سازماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگيري‌هاي نمونه‌اي در چارچوب ضوابط مركز آمار ايران.
•    ـ جمع‌آوري و ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان‌هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور.
•    ـ بررسي و شناخت نيازهاي آماري دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي استان و طرح‌هاي اعتباري هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي استان.
•    ـ تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري استاني و نظارت بر انجام آمارگيري‌ها و سرشماري‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي انجام مي‌گيرد.
•    ـ تجزيه و تحليل نتايج طرح‌هاي آماري استاني و آماده‌سازي براي انتشار آمارنامه استان.
•    ـ انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاريف و مفاهيم استاندارد شده مركز آمار ايران.
•    ـ تهيه حساب‌هاي منطقه‌اي (استاني) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تأييد مركز آمار ايران.
•    ـ ارايه خدمات آماري و راهنمايي‌هاي فني به دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، گروه‌ها و كارشناسان متقاضي در سطح استان.
•    ـ بهنگام سازي چارچوب‌ها و ضوابط آماري مطابق با دستورالعمل‌هاي مركز آمار ايران.
•    ـ ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري ساير معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
•    ـ تهيه و بهنگام‌سازي نقشه‌هاي اطلاعات مكاني موردنياز استان با هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب.
•    ـ جمع‌آوري و تدوين نيازهاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان.
•    ـ تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي شهري و روستايي براي طرح‌هاي آماري با هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور.
•    ـ انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (GIS) (سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي استاني)
  
شرح وظايف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
•    ـ بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني.
•    ـراهبري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول اصلاحات اداري، توسعه فن‌آوري اطلاعات و دولت الكترونيك، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجرايي.
•    ـ راهبري و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي توسعه منابع انساني در دستگاه‌هاي اجرايي استان در حوزه‌هاي آمار و برنامه‌ريزي نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش،توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان.
•    ـ اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد مديريت در دستگاه‌هاي اجرايي استان، تحليل عملكرد آن‌ها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روش‌هاي انجام كار براساس نتايج ارزيابي و انتخاب دستگاه‌ها، مديران و كاركنان برتر.
•    ـ انجام وظايف دبيرخانه‌اي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري استان.
•    ـ نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي استان و بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه‌هاي استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده.
•    ـ انجام امور تفويض شده از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مركز در زمينه مديريت و توسعه منابع انساني

 

شرح وظايف مديريت نظام فني و اجرايي و دبيرخانه شوراي فني استان
•    ـ اجراي نظام فني و اجرايي استان در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور.
•    ـ همكاري در تهيه و انجام اقدامات لازم براي ترويج بكارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني.
•    ـ بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران، مشاوران و كارشناسان استان.
•    ـ انجام اقدامات لازم براي ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت‌هاي پيمانكاري استان.
•    ـ تهيه قيمت‌هاي پايه استاني و ضرايب منطقه‌اي باتوجه به شرايط منطقه و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط براي بررسي و تصميم‌گيري.
•    ـ ايجاد بانك اطلاعاتي و مستندسازي تجربيات فني و اجرايي.
•    ـ انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي فني استان.
•    ـ همكاري با گروه‌هاي معاونت هماهنگي برنامه و بودجه درخصوص نظارت و ارزيابي طرح‌ها و رعايت چارچوب‌هاي نظام نظارت.
•    - انجام نظارت‌هاي تفصيلي از طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي و استاني و تهيه گزارشات نظارتي براي ارائه به مراجع ذيربط

 

 وظايف مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
•    - مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نيازهاي پژوهشي خاص استان با هماهنگي معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
•    - انجام مطالعات و پژوهش‌هاي ارجاعي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني.
•    - همكاري با مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و اينده‌نگري در سطح ملي.
•    - تلاش در جهت جلب همكاري صاحب‌نظران و انديشمندان علمي در سطح استان و كشور.
•    - ارائه نتايج پژوهش‌هاي انجام شده به سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و كشور و ساير مؤسسات يا سازمان‌هاي متقاضي به منظور استفاده از نتايج پژوهش‌ها.
•    - مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي خاص استان و پيشنهاد جهت تصويب و اجراي آنها پس از ابلاغ توسط رييس سازمان استان.
•    - اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي  آموزشي كاركنان دولت در سطح استان براساس سياست‌هاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان.
•    - نظارت بر حسن اجراي كليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي كه در سطح استان در حال اجرا مي‌باشد

 

شرح وظايف مديريت اداري، مالي و پشتيباني
•    ـ اجراي كليه سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
•    ـ تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
•    ـ نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به سازمان.
•    ـ انجام كليه امور اداري سازمان از قبيل اجراي تشكيلات، ارزشيابي كاركنان، اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري، طبقه‌بندي مشاغل، صدور احكام، حضور و غياب، بازنشستگي و ساير امور مرتبط.
•    ـ همكاري و هماهنگي با واحد آموزش مركز و مديريت مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌هاي آنان.
•    ـ بررسي و شناخت سيستم‌هاي موردنياز سازمان و همكاري با مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات مركز براي راه‌اندازي و پشتيباني سيستم‌هاي طراحي شده و موردنياز سازمان.
•    ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان.
•    ـ سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارايه خدمات موردنياز استفاده‌كنندگان.
•    ـ ارايه خدمات پشتيباني سخت‌افزاري به واحدهاي سازمان.
•    ـ انجام كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان با هماهنگي و همكاري امور منابع انساني و پشتيباني مرکز

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 2688
بازدید دیروز: 4817
بازدید ماه:46160
بازدید سال:294793
بازدید کل:12258894

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  13 خرداد 1402

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس